رشد 18 درصدی مبلغ چک‌های برگشتی در یک سال
۲۶ام دی ۱۳۹۶ مطالب بازاری

مقایسه متوسط ماهانه تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌یی و برگشتی و رمزدار ۹ ماهه اول سال ۹۶ با کل سال ۹۵ نشان می‌دهد که اگرچه تعداد چک‌های مبادله‌یی تقریبا ثابت بوده اما مبلغ چک‌های مبادله‌یی در یک سال اخیر رشد ۱۷درصدی داشته است و متاثر از این رشد، متوسط مبلغ چک برگشتی نیز در یک سال اخیر رشد ۱۸٫۵درصدی داشته است و البته مقایسه مبلغ چک‌های برگشتی در آذر ۹۶ با آذر ۹۵ نشان‌دهنده رشد ۲۳درصدی مبلغ چک‌های برگشتی در یک سال اخیر بوده است.

اقتصاد گردان

اقتصادگردان– گروه بانک و بیمه، محسن شمشیری

همچنین اگرچه تعداد چک‌های رمزدار کاهش یافته اما رقم آن همچنان در حد
سال گذشته است و از این جهت می‌توان گفت که جایگاه چک رمزدار همچنان باثبات
است.

به گزارش «تعادل»، باوجود کاهش ۱۲درصدی تعداد چک‌های مبادله‌یی در یک
سال اخیر در فاصله آذر ۹۶ نسبت به آذر ۹۵، و کاهش ۱۴درصدی تعداد برگشتی‌ها،
مبلغ چک‌های برگشتی معادل ۲۳٫۸درصد افزایش داشته است. همچنین باوجود کاهش
نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌یی، نسبت مبلغ برگشتی‌ها به چک‌های
مبادله‌یی ۰٫۷واحد درصد رشد کرده است.

مقایسه آمارهای تعداد و مبلغ چک‌های عادی مبادله‌یی و برگشتی آنها نشان
می‌دهد که از حدود ۹٫۴میلیون فقره چک مبادله شده به مبلغ ۶۲۴هزار میلیارد
ریال در طول آذر ۹۶، نزدیک به ۱٫۴میلیون فقره آن به مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد
ریال برگشت خورده که نشان از رشد ۲۳٫۸درصدی رشد مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به
آذر ۹۵ دارد.

اما تعداد چک‌های برگشتی از مبلغ ۱٫۶۳۳میلیون فقره در آذر ۹۵ به
۱٫۴۳۳میلیون در آذر ۹۶ رسیده که کاهش ۱۴درصدی داشته است. تعداد چک‌های
مبادله‌یی نیز در این یک سال از ۱۰٫۵۵ میلیون فقره به ۹٫۴ میلیون کاهش
یافته و ۱۲٫۲درصد کاهش داشته است.

نسبت تعداد چک‌های برگشتی نیز از ۱۵٫۵درصد در آذر ۹۵ به ۱۵٫۳درصد کاهش
یافته و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌یی نیز از ۲۰٫۹درصد به ۲۱٫۶درصد
رسیده و افزایش ۰٫۷درصدی داشته است.

 رشد ۱۸درصدی متوسط مبلغ چک برگشتی

 متوسط سالانه چک‌های برگشتی نیز نشان می‌دهد که تعداد چک برگشتی از
متوسط هر ماه ۱٫۴میلیون به ۱٫۴۵میلیون فقره افزایش یافته و مبلغ آن نیز از
متوسط هر ماه از ۱۱۳ هزار میلیارد ریال به

۱۳۴ هزار میلیارد ریال رسیده و به‌طور متوسط معادل ۱۸٫۵درصد رشد کرده است.

 کاهش تعداد و تثبیت مبلغ چک‌های رمزدار

در بخش چک‌های رمزدار نیز تعداد چک‌های رمزدار از ۸۱۸ هزار فقره به مبلغ
۹۵۶ هزار میلیارد ریال به تعداد ۶۳۵ هزار فقره به مبلغ ۹۴۴ هزار میلیارد
ریال رسیده و از نظر تعداد ۲۲٫۴درصد کاهش و از نظر مبلغ معادل ۱٫۲۸درصد
کمتر شده است. به عبارت دیگر، مجموع مبلغ چک‌های رمزدار تقریبا تغییر
نداشته و کاهش اندکی داشته است. متوسط ماهانه تعداد چک رمزدار در سال
۸۹۲هزار به مبلغ ۹۳۱ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۶ به متوسط ۶۵۰
هزار به مبلغ ۹۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده و از نظر تعداد کاهش اما از نظر
مبلغ تقریبا تغییری نداشته است.

 

 رشد ۱۷ درصدی مبلغ چک‌های مبادله‌ای

متوسط تعداد چک‌های مبادله‌یی در سال ۹۵ معادل ۹٫۴میلیون فقره در ماه
بوده و مبلغ چک‌های مبادله‌یی به‌طور متوسط هر ماه معادل ۵۱۱هزار میلیارد
ریال بوده است اما در سال ۹۶ به‌طور متوسط ماهانه بیش از ۹٫۴ میلیون فقره
بوده و تقریبا فرقی نکرده اما از نظر مبلغ به متوسط بیش از ۶۰۰هزار میلیارد
رسیده و تقریبا معادل ۱۷درصد رشد کرده است.

  مقایسه یک ماهه آذر ۹۶

برمبنای نتایج سامانه چکاوک در آذرماه سال ۱۳۹۶ سهم ارزشی چک‌های برگشتی
نسبت به آبان ماه سال جاری کاهش و نسبت به آذر‌ماه سال گذشته افزایش یافته
است همچنین سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به آبان ماه سال جاری و آذر
ماه سال گذشته کاهش داشته است.

در آذر‌ماه سال ۱۳۹۶ در کل کشور حدود ۹٫۴میلیون فقره چک به ارزشی حدود
۶۲۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۱٫۴ میلیون فقره
چک به ارزشی حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

 به این ترتیب در کل کشور، ۱۵٫۳درصد از تعداد و ۲۱٫۶درصد از ارزش کل
چک‌های مبادله‌یی آذر‌ماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم
ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر‌ماه سال گذشته افزایش
یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال
گذشته کاهش داشته است.

 مبلغ چک رمزدار دو برابر چک عادی

در کل کشور حدود ۸٫۶ میلیون فقره چک وصول شد که از این تعـداد حدود ٨
میلیون فقره چک عادی و بالغ بر ٦۰۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است. بر ایـن
اسـاس در کل کشور ۹۲٫۷درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چـک عـادی و ۷٫۳درصـد
چـک رمـزدار بوده است. همچنین مبلغی بالغ بر ۱۴۲٫۵هزار میلیارد تومان چک
وصـول شد که حدود ٤۹هزار میلیارد تومان چک عـادی و بـالغ بـر ۹۳٫۶هـزار
میلیـارد تومان چـک رمـزدار است.

به عبارتی در کل کشور ۳۴٫۴درصد از کل مبلغ چک‌های وصـولی، چـک عـادی و ۶۵٫۶درصد چک رمزدار بوده است.

 

 یک‌سوم تعداد چک‌ها در تهران

در تهران نیز حدود ۳٫۳میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۷۲ هزار میلیارد
ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۴۷۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود
۷۵هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به این ترتیب، ۱۴٫۶درصد از تعداد و
۲۰٫۱درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌یی آذر‌ماه سال جاری در تهران را
چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل کاهش و
نسبت به آذر‌ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی
نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.

این آمارهای مبادله و برگشتی در تهران در مقایسه با آمار تعداد و ارزش
مبادله و برگشتی کشور نشان می‌دهد که بیش از یک سوم تعداد و بیش از نیمی از
مبلغ چک‌های مبادله شده کل کشور در تهران انجام شده و سهم تهران از
برگشتی‌ها معادل بیش از یک‌سوم تعداد و بیش از نیمی از مبلغ چک‌های برگشتی
کل کشور بوده است.

 ۹۶ درصد ارزش برگشتی حاصل کسری موجودی

طبق آمار موجود، بخش عمده‌یی از چک‌ها به دلیل فقدان یا کسری موجودی
برگشت داده شده است، به طوری‌ که در آذر ‌ماه سال جاری در کل کشور ۹۷٫۱درصد
از تعداد و ۹۵٫۸درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان
موجودی بوده است. در آذر ماه سال جاری در استان تهران ۹۶٫۴درصد از تعداد و
۹۵٫۴درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

با وجود پیشرفت بانکداری الکترونیک در روش‌های نوین پرداخت چک به عنوان
یکی از ابزارهای مهم مبادلات همواره نقش خود را در تسویه حساب‌های خرد و
کلان حفظ کرده است. اگر چه طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و
تجهیزات پرداخت الکترونیکی، ابزارهای پرداخت الکترونیکی به ‌مرور زمان
جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک شد. اما به دلیل اهمیت
کارکرد و امتیاز چک به‌ خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور این ابزار
پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

 مکنا و صیاد

بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و مقاوم‌سازی اقتصاد علاوه بر تکمیل
زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی
مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری(مکنا) به‌
خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌ چک(صیاد) را با هدف ایجاد
زمینه و امکان نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده
است.

با رونمایی از سامانه صیاد عملا گام اجرایی برای پیاده‌سازی سامانه
یکپارچه چک در کشور برداشته شد. با راه‌اندازی این سیستم، بانک مرکزی موفق
به صدور چک‌های یکپارچه می‌شود همچنین اطلاعات چک به ‌صورت آنلاین در دسترس
متقاضیان است که امکان شناسایی و اعتبارسنجی را فراهم می‌کند. این سیستم
سبب منحصر به فرد بودن چک و آنلاین بودن آن بدون در نظر گرفتن بانک
صادر‌کننده می‌شود. سامانه‌یی که ۴ هدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی
به برگه چک»، «استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات
تصدی‌گری»، «بررسی‌صلاحیت‌ دارنده دسته‌ چک از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی
بانک مرکزی» و «ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از
تبانی شعب در صدور دسته ‌چک» را دنبال می‌کند.

انتظار می‌رود که با تکمیل و راه‌اندازی سامانه مزبور راهکاری برای کاهش
چک‌های برگشتی ایجاد شود و سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور به طور
قابل ملاحظه‌یی کاهش یابد.

 افزایش مبلغ چک‌های برگشتی

در آذر مــاه ١٣٩٦ در کــل کشــور حــدود ۱٫۴میلیــون فقــره چــک بــه
مبلغــی بــالغ بــر ۱۳٫۵هزارمیلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه
قبل از نظر تعداد ۳درصد و از نظر مبلغ ۲٫۶درصد کاهش نشان می‌دهد .

در ماه مورد گـزارش در اسـتان تهـران حـدود ۴۷۸هـزار فقـره چـک بـه
مبلغـی بـالغ بـر ۷٫۵هزارمیلیارد تومان برگشت داده شد. در کـل کشـور
٤۳/١٥درصـد از کـل تعـداد چک‌های مبادلـه‌یی و ۲۱٫۶درصد از کل مبلغ چک‌های
مبادله‌یی برگشت داده شده است. در استان تهران ۱۴٫۶درصد از کل تعداد چک‌های
مبادله‌یی و ۲۰٫۱درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است.

 چک‌های برگشتی به تفکیک علل

در آذر مـاه ١٣٩٦ در کـل کشـور بـالغ بـر ۱٫۴میلیـون فقـره چـک بـه
مبلغـی بـالغ بـر١٣هزارمیلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت
داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷درصد و از نظر مبلغ
۹۶درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهـران بـالغ بـر ٤۶۱هـزار فقـره چـک بـه
مبلغـی بـالغ بـر ۷٫۲هزارمیلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجـودی
برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در استان تهران از نظر تعداد ۹۶درصد و از
نظر مبلغ ۹۵درصد از کـل چک‌های برگشـتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی
بوده است.

 وصول رمزدارها

در کل کشور بالغ بـر ٦٣۰ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر
۹۳٫۶هزارمیلیارد تومان وصول شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و
مبلـغ بـه ترتیـب ۹درصد و ۱۶درصد کاهش داشته است. در اسـتان تهـران حـدود
٢٢۷هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی حدود ۶۴٫۱ هزارمیلیارد تومان وصول
شد.

در مــاه مــذکور ۴۹٫۶درصــد از تعــداد چک‌های رمــزدار وصــولی در ۳
اســتان تهران(۳۶درصد)، خراسان رضوی(۳٫۶درصد) و اصفهان(۳٫۹درصد) وصول شده
کـه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ ۷۶درصـد از مبـالغ چک‌های فـوق در استان‌های
تهـران ۵٫۶۸ درصـد، خراســان رضــوی ۳٫۶درصــد و اصـفهان ۳٫۹درصــد وصــول
شده اســت.


مطالب پیشنهادی